Muhlenberg County Stallions

Results

Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
VS
Hoptown Hoppers
July 9, 2023
Stallions Stadium
Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
VS
Hoptown Hoppers
June 22, 2023
Stallions Stadium
Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
VS
Hoptown Hoppers
June 16, 2023
Stallions Stadium
Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
VS
Hoptown Hoppers
June 21, 2022
Hopkinsville HS Field
Hoptown Hoppers
VS
Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
June 9, 2022
Stallions Stadium
Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
Hoptown Hoppers
June 30, 2021
Christian Co. HS Field
Hoptown Hoppers
Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
June 20, 2021
Stallions Stadium
Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
Hoptown Hoppers
June 18, 2021
Christian Co. HS Field
Hoptown Hoppers
Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
June 15, 2021
Stallions Stadium
Hoptown Hoppers
VS
Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
July 6, 2019
Hopkinsville High School Tiger Field
Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
VS
Hoptown Hoppers
June 21, 2019
Franklin Simpson High School Field
Hoptown Hoppers
VS
Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
June 15, 2019
Hopkinsville High School Tiger Field
Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
VS
Hoptown Hoppers
June 14, 2019
Stallions Stadium
Hoptown Hoppers
VS
Stallions Stadium Muhlenberg County Stallions
June 12, 2019
Hopkinsville High School Tiger Field